Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na 2023 r. – badanie mięsa na obecność włośni

21 października 2022 r.

OGŁOSZENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sochaczewie informuje, że w listopadzie 2022 r. będzie wszczynał z urzędu postępowanie administracyjne, w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych, zawartych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dz. U. z 2021 r., poz. 306) na terenie powiatu sochaczewskiego. W związku z powyższym zwraca się z prośbą o zgłaszanie gotowości do podjęcia współpracy.

I. Rodzaj i zakres czynności wyznaczonych i miejsce ich wykonywania.

– badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni

II. Warunki  naboru

  1. Wyznaczenie obejmuje okres od 1 grudnia  2022r. do 31 grudnia 2023r.
  2. Wyznaczenie lekarzy  weterynarii  następuje wyłącznie w przypadku spełnienia kwalifikacji, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2022r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej  oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. z 2022r.  poz.1662).
  3. Osoba starająca się o wyznaczenie powinna posiadać udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań zgodnie z rozporządzeniem 2015/1375 [(Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1375 z dnia 10 sierpnia 2015r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włośni (Trichinella) w mięsie (Dz. U.L 212 z 118.2015, s 7-34)]
  4. Osoba starająca się o wyznaczenie, zgłasza pisemnie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Sochaczewie gotowość do wykonywania określonych czynności  w terminie do dnia 31 października 2022r. na formularzu stanowiącym  załącznik nr 1 do ogłoszenia (Zgłoszenie wstępnej gotowości).
  5. Wyznaczenie lekarza weterynarii następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sochaczewie postępowania administracyjnego. W/w postępowanie będzie się toczyło z urzędu jedynie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia
  6. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sochaczewie  zawiera z osobą wyznaczoną umowę cywilno-prawną na wykonywanie określonych czynności. Wykonywanie  czynności określonych w umowie, nie stanowi zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Po podpisaniu umowy Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sochaczewie  wystawia osobie wyznaczonej upoważnienia do wykonywania określonych czynności, wydaje odznakę identyfikacyjną oraz pieczęć „Urzędowego lekarza”
  7. Nie podpisanie umowy w określonym terminie, jest równoznaczne z rezygnacją osoby ubiegającej się o wyznaczenie.
  8. Wszelkich wyjaśnień z zakresu naboru udziela sekretariat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sochaczewie z siedzibą przy ulicy Staszica 152 w Sochaczewie.
  9. Ogłoszenie zamieszcza się niezwłocznie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sochaczewie oraz na stronie internetowej  PIW Sochaczew.

Termin rozpatrywania wniosków 18.11. 2022r.

Załączniki:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sochaczewie
lek. wet. Anna Świętochowska-Binienda

Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na 2023 r. – badanie mięsa na obecność włośni
Przewiń na górę