Plan bezpieczeństwa biologicznego


JAK STWORZYĆ PLAN BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO (PBB)?


Plan bezpieczeństwa biologicznego gospodarstwa, jest zatwierdzany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sochaczewie. Przed zatwierdzeniem będzie weryfikowany podczas kontroli bioasekuracji lub po złożeniu w PIW Sochaczew.


Plan bezpieczeństwa biologicznego gospodarstwa powinien zawierać:

 1. Plan gospodarstwa (najlepiej w wersji graficznej, może być też opisowo)* z oznaczeniem chlewni, miejsca przechowywania paszy i ściółki, miejsca przechowywania padliny, bram wjazdowych i stacji deratyzacyjnych
 • Plan gospodarstwa może być narysowany odręcznie, nie jest wymagany rysunek techniczny, lub profesjonalny projekt – pamiętaj jednak by rysunek był czytelny
 1. Deklarację o wdrożeniu programu pobierania narządów od padłych świń. W programie należy uwzględnić:
 • Każdorazowe zgłaszanie upadków świń do Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz na 3 tygodnie przed planowanym zbyciem zgłaszanie upadków do właściwego Urzędowego Lekarza Weterynarii w celu pobrania prób od padłych zwierząt.
 • Zgłaszanie upadków do PLW i ULW w Sochaczewie do 48 godz. od zdarzenia.
 • Utylizacja padłych świń dopiero po pobraniu prób przez ULW.
 • Zgłoszeniu podlegają wszystkie padłe świnie po odsadzeniu od macior.
 1. Ogólna charakterystyka gospodarstwa, chlewni, budynków pomocniczych i otoczenia.
 • Pełen cykl/ tuczarnia/produkcja prosiąt na sprzedaż;
 • liczba świń (maksymalnie – loch, prosiąt, warchlaków, tuczników, knurów);
 • rodzaj krycia – naturalne, inseminacja – kto ją robi, z jakich źródeł pochodzi nasienie ?
 • czy budynki gospodarskie, w których utrzymywane są zwierzęta, pasza i ściółka są w pełni ogrodzone, czy nie ?
 • rodzaj zabezpieczeń biologicznych stosowany przed wjazdem, wyjazdem wejściem i wyjściem z gospodarstwa i obiektami, w których utrzymywane są świnie – maty dezynfekcyjne, niecki dezynfekcyjne, inne urządzenia – jakie?
 • rodzaj używanej ściółki, jej zabezpieczenie przed zwierzętami dzikimi i domowymi;
 • opisać miejsce składowania ściółki;
 • czy w gospodarstwie są inne zwierzęta gospodarskie (zwłaszcza kopytne) – opisać jakie;
 • czy w gospodarstwie znajdują się zwierzęta domowe – jeśli tak – opisać jak zabezpieczamy świnie przed wchodzeniem do nich zwierząt domowych;
 • opisać miejsce przetrzymywania paszy;
 • w jaki sposób w gospodarstwie został wdrożony program monitorowania i zwalczania gryzoni;
 • dane lekarza weterynarii sprawującego opiekę nad stadem – w przypadku kilku lek. wet . wymienić wszystkich;
 1. Procedura wejścia do chlewni – należy opisać:
 • Kto sprawuje opiekę nad świniami? Pracownicy/rodzina/jakie inne osoby są wpuszczane do chlewni?
 • Jak wygląda każdorazowe wejście – zmiana obuwia i ubrania (wykorzystywane tylko do obsługi świń), przejście przez matę, mycie i dezynfekcja rąk
 • W przypadku zatrudniania pracowników – kto zapewnia posiłki? Gdzie są spożywane? Informacja o zakazie utrzymywania przez pracowników swoich świń.
 • W przypadku innych osób (lekarz wet., kontrola, inseminator, ekipa remontowa itd.) – w jakich przypadkach i kto jest wpuszczany do chlewni, czy stosowane jest jednorazowe ubranie ochronne? Czy obowiązuje dezynfekcja? Informacja o odnotowywaniu wejść w „rejestrze wejść do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie”.
 1. Procedura wjazdu na teren gospodarstwa – należy opisać:
 • Jakie pojazdy, którędy i w jakim celu są wpuszczane na teren gospodarstwa? Gdzie i w jaki sposób są dezynfekowane? Informacja o odnotowywaniu wjazdu w „rejestrze wjazdów na teren gospodarstwa”
 1. Procedury: czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń – należy opisać:
 • Jak wygląda czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń – jak często wykonywane? Jakie są zasady wykonywania? Czy ten fakt jest odnotowywany? Jakie środki dezynfekcyjne są wykorzystywane i gdzie są przechowywane? (środek wirusobójczy!)
 • Kiedy stosuje się mycie i dezynfekcję poszczególnych pomieszczeń, sektorów czy też pojedynczych kojców?
 • Jaki sprzęt wykorzystywany jest do mycia chlewni oraz do dezynfekcji;
 1. Procedura wprowadzania nowych świń do gospodarstwa – należy opisać: czy do gospodarstwa wprowadzane są nowe świnie (np. warchlaki w tuczarniach, loszki i knury w gospodarstwach o pełnym cyklu), czy zwierzęta są wprowadzane do pustych pomieszczeń, czy dołączane do stada? Czy, gdzie i na jak długo są izolowane na czas kwarantanny – jeżeli dotyczy ?
 1. Jak wygląda podstawowa ocena stanu zdrowia świń (zużycie paszy, wody, zachowanie się zwierząt, mierzenie temperatury ciała itp.).
 1. Procedura usuwania padliny z chlewni oraz odbioru UPPZ przez firmę utylizacyjną
 • Informacja o każdorazowym zgłaszaniu padnięć do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sochaczewie.
 • Gdzie jest przetrzymywana padła sztuka do momentu odbioru przez firmę utylizacyjną? Czy samochód odbierający padlinę wjeżdża na teren gospodarstwa? Czy i w jaki sposób jest dezynfekowany? Jeśli nie wjeżdża na teren gospodarstwa – jak padlina jest do niego dostarczana?
 1. Sposób usuwania obornika i gnojowicy z chlewni/gospodarstwa.
 2. Drogi, którymi porusza się paszowóz lub własny transport, jeśli rolnik sam przywozi paszę z punktów sprzedaży paszy.
 3. Program szkoleń i dokształcania pracowników/obsługi/właścicieli – należy opisać: w jaki sposób jest realizowany obowiązek szkoleń oraz w jakich źródłach dokształca się właściciel zwierząt.
 4. Ustanowienie i przegląd minimum raz na rok lub kiedy zaistnieje potrzeba (zwłaszcza po modernizacji gospodarstwa), zasad obejmujących przemieszczanie się ludzi, zwierząt, urządzeń i sprzętu wewnątrz gospodarstwa, obszarów produkcyjnych fermy jak porodówki, odchowalnie, tuczarnie. Na przykład przez zapis: przeanalizowano dotychczasowe zasady, nie ma konieczności dokonywania zmian.
 5. Zasady audytu wewnętrznego – należy opisać:
 • Jak często dokonywany jest przegląd gospodarstwa w celu wykrycia nieprawidłowości bioasekuracji (np. uszkodzenie ogrodzenia);
 • Informacja o każdorazowej samokontroli w przypadku zmian w sposobie funkcjonowania gospodarstwa np. remont, rozbudowa oraz o wprowadzonych w związku z tym zmianach w bezpieczeństwie biologicznym.

UWAGA: Niniejszy plan jest tylko przykładem i powstał w celach przybliżenia powyższej problematyki osobom zainteresowanym. Plan bezpieczeństwa biologicznego (PBB) powinien być dostosowany indywidualnie do charakterystyki gospodarstwa – wielkości produkcji, położenia gospodarstwa, rodzaju produkcji itp. Opracowując PBB należy mieć przede wszystkim na uwadze obowiązujące przepisy prawa w tym względzie.

!!! HODOWCO TRZODY CHLEWNEJ PAMIĘTAJ !!!

Brak zatwierdzonego planu biologicznego przez właściwego PLW do dnia 31 października 2021r., będzie skutkował brakiem możliwości sprzedaży świń oraz mięsa pochodzącego z takich świń poza strefy ASF

Przykładowe plany bezpieczeństwa biologicznego


Wzory rejestrów do pobrania

 • Rejestr osób wchodzących do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie;
 • Rejestr środków transportu wjeżdżających na teren gospodarstwa;
 • Wykaz sprzętu dla strefy brudnej/czystej;
 • Dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie;
 • Spis świń w gospodarstwie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sochaczewie informuje, że od 26.09.2021 do 26.11.2021 w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, trwa nabór wniosków w zakresie dofinansowania do ogrodzenia gospodarstwa.

Przewiń na górę