Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na 2023 r.

21 października 2022 r.

OGŁOSZENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sochaczewie informuje, że w listopadzie 2022 r. będzie wszczynał z urzędu postępowania administracyjne, w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na 2023 r., zawartych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 306) na terenie powiatu sochaczewskiego. W związku z powyższym zwraca się z prośbą o zgłaszanie gotowości do podjęcia współpracy.

 • Rodzaj i zakres czynności wyznaczonych i miejsce ich wykonywania.
 1. do szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych – 13 lekarzy weterynarii

gmina miasto Sochaczew, gmina Nowa Sucha, gmina Młodzieszyn, gmina Teresin, gmina Rybno, gmina Iłów, gmina Brochów, gmina miasto Sochaczew

 1. do sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt – 2 lekarzy weterynarii

Targowisko Zwierząt Kozłów Biskupi ul. Akacjowa 1/6, Nowa Sucha,

 1. do badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia – 9 lekarzy weterynarii

na terenie powiatu sochaczewskiego

 1. sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt gospodarskich, drobiu, zajęczaków i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, w tym badania dobrostanu zwierząt po ich przybyciu do rzeźni, badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem w czasie uboju przepisów o ochronie zwierząt – 5 lekarzy

na terenie powiatu sochaczewskiego

 1. do pobierania próbek do badań – 6 lekarzy weterynarii

gmina miasto Sochaczew, gmina Nowa Sucha, gmina Młodzieszyn, gmina Teresin, gmina Rybno, gmina Iłów, gmina Brochów

do przeprowadzania kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – 7 lekarzy  weterynarii

gmina miasto Sochaczew, gmina Nowa Sucha, gmina Młodzieszyn, gmina Teresin, gmina Rybno, gmina Iłów, gmina Brochów

Sprawowanie nadzoru nad punktami odbioru mleka, przetwórstwem mleka oraz przechowywaniem produktów mleczarskich i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia – 1 lekarz weterynarii

 • Warunki naboru
 1. Wyznaczenie obejmuje okres od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023 r.
 2. Wyznaczenie lekarzy weterynarii następuje wyłącznie w przypadku spełnienia kwalifikacji, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej  oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. z 2022r.  poz .1662).
 3. Osoba starająca się o wyznaczenie, zgłasza pisemnie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Sochaczewie gotowość do wykonywania określonych czynności w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia (Zgłoszenie wstępnej gotowości).
 4. Wyznaczenie lekarza weterynarii następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sochaczewie postępowania administracyjnego. W/w postępowanie będzie się toczyło z urzędu jedynie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia
 5. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sochaczewie zawiera z osobą wyznaczoną umowę cywilno-prawną na wykonywanie określonych czynności. Wykonywanie czynności określonych w umowie, nie stanowi zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Po podpisaniu umowy Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sochaczewie  wystawia osobie wyznaczonej upoważnienia do wykonywania określonych czynności, wydaje odznakę identyfikacyjną oraz pieczęć „Urzędowego lekarza”
 6. Nie podpisanie umowy w określonym terminie, jest równoznaczne z rezygnacją osoby ubiegającej się o wyznaczenie.
 7. Wszelkich wyjaśnień z zakresu naboru udziela sekretariat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sochaczewie z siedzibą przy ulicy Staszica 152 w Sochaczewie.
 8. Ogłoszenie zamieszcza się niezwłocznie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sochaczewie oraz na stronie internetowej PIW Sochaczew.

Termin rozpatrywania wniosków 18.11. 2022r.

Załączniki:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sochaczewie
lek. wet. Anna Świętochowska-Binienda

Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na 2023 r.
Przewiń na górę