Ogłoszenie dodatkowe w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na 2024 r.

 Sochaczew, 7 luty 2024r. r.

OGŁOSZENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sochaczewie informuje, że będzie wszczynał z urzędu postępowanie administracyjne, w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych w 2024 r., zawartych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2629 z zm.) na terenie powiatu sochaczewskiego. W związku z powyższym zwraca się z prośbą o zgłaszanie gotowości do podjęcia współpracy.

I. Rodzaj i zakres czynności wyznaczonych i miejsce ich wykonywania.

1. do szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych – 2 lekarzy weterynarii

Na terenie powiatu sochaczewskiego

2. do badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia – 1 lekarz weterynarii

a)  gmina Iłów, gmina Brochów

3. do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt gospodarskich, drobiu, zajęczaków i zwierząt dzikich utrzymywanych  w warunkach fermowych, w tym badania dobrostanu zwierząt po ich przybyciu do rzeźni, badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem w czasie uboju przepisów uboju o ochronie zwierząt –2 lekarzy weterynarii

Na terenie powiatu sochaczewskiego

4. do pobierania próbek do badań – 1 lekarz  weterynarii

gmina Iłów, gmina Brochów

5. do przeprowadzania kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – 1 lekarz  weterynarii

gmina Iłów, gmina Brochów

6. do badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni na terenie powiatu sochaczewskiego – 1 lekarz

II. Warunki  naboru

  1. Wyznaczenie obejmuje okres od 1 marca 2024 r. do 31 grudnia 2024r.
  2. Wyznaczenie lekarzy  weterynarii  następuje wyłącznie w przypadku spełnienia kwalifikacji, o których mowa w ustawie  z 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2022r. poz. 2629 z zm.)
  3. Osoba starająca się o wyznaczenie, zgłasza pisemnie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Sochaczewie gotowość do wykonywania określonych czynności  w terminie do dnia 17 lutego 2024 r. na formularzu stanowiącym  załącznik nr 1 do ogłoszenia (Zgłoszenie wstępnej gotowości).
  4. Wyznaczenie lekarza weterynarii następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sochaczewie postępowania administracyjnego. W/w postępowanie będzie się toczyło z urzędu jedynie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia
  5. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sochaczewie  zawiera z osobą wyznaczoną umowę cywilno-prawną na wykonywanie określonych czynności. Wykonywanie  czynności określonych w umowie, nie stanowi zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Po podpisaniu umowy Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sochaczewie  wystawia osobie wyznaczonej upoważnienia do wykonywania określonych czynności, wydaje odznakę identyfikacyjną oraz pieczęć „Urzędowego lekarza”
  6. Nie podpisanie umowy w określonym terminie, jest równoznaczne z rezygnacją osoby ubiegającej się o wyznaczenie.
  7. Wszelkich wyjaśnień z zakresu naboru udziela sekretariat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sochaczewie z siedzibą przy ulicy Staszica 152 w Sochaczewie tel.  46) 8628453
  8. 8. Ogłoszenie zamieszcza się niezwłocznie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sochaczewie oraz na stronie internetowej  PIW Sochaczew.

Załączniki:

 nr 1 Zgłoszenie wstępnej gotowości

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sochaczewie
lek. wet. Anna Świętochowska-Binienda

Ogłoszenie dodatkowe w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na 2024 r.
Przewiń na górę