Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na 2024 r.

20 listopada 2023 r.

OGŁOSZENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sochaczewie informuje, że w grudniu 2023r. będzie wszczynał z urzędu postępowania administracyjne, w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na 2024r. , zawartych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dz. U. z 2022 r., poz. 2629 z zm.) na terenie powiatu sochaczewskiego. W związku z powyższym zwraca się z prośbą o zgłaszanie gotowości do podjęcia współpracy.

I. Rodzaj i zakres czynności wyznaczonych i miejsce ich wykonywania.

1. do szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych – 12 lekarzy weterynarii

gmina miast Sochaczew, gmina Nowa Sucha, gmina Młodzieszyn, gmina Teresin, gmina Rybno, gmina Iłów, gmina Brochów, gmina miasto Sochaczew

2. do sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami  oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt – 2 lekarzy weterynarii

Targowisko Zwierząt Kozłów Biskupi ul. Akacjowa 1/6, Nowa Sucha,

3. do badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia – 6 lekarzy weterynarii

a)  gmina miast  Sochaczew, gmina Nowa Sucha, gmina Młodzieszyn, gmina Teresin, gmina Rybno, gmina Iłów, gmina Brochów

b) ferm drobiu na terenie powiatu sochaczewskiego

4. do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt gospodarskich, drobiu, zajęczaków i zwierząt dzikich utrzymywanych  w warunkach fermowych, w tym badania dobrostanu zwierząt po ich przybyciu do rzeźni, badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem w czasie uboju przepisów uboju o ochronie zwierząt –2 lekarzy weterynarii

Na terenie powiatu sochaczewskiego

5. do pobierania próbek do badań – 6 lekarzy  weterynarii

gmina miasto Sochaczew, gmina Nowa Sucha, gmina Młodzieszyn, gmina Teresin, gmina Rybno, gmina Iłów, gmina Brochów

6. do przeprowadzania kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – 4 lekarzy  weterynarii

gmina miasto Sochaczew, gmina Nowa Sucha, gmina Młodzieszyn, gmina Teresin, gmina Rybno, gmina Iłów, gmina Brochów

7. do badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni na terenie powiatu sochaczewskiego – 2 lekarzy

II. Warunki  naboru

1. Wyznaczenie obejmuje okres od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.

2. Wyznaczenie lekarzy  weterynarii  następuje wyłącznie w przypadku spełnienia kwalifikacji, o których mowa w ustawie  z 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2022r. poz. 2629 z zm.)

3. Osoba starająca się o wyznaczenie zgłasza pisemnie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Sochaczewie gotowość do wykonywania określonych czynności  w terminie do dnia 4 grudnia 2023r. na formularzu stanowiącym  załącznik nr 1 do ogłoszenia (Zgłoszenie wstępnej gotowości).

4. Wyznaczenie lekarza weterynarii następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sochaczewie postępowania administracyjnego. W/w postępowanie będzie się toczyło z urzędu jedynie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia

5. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sochaczewie  zawiera z osobą wyznaczoną umowę cywilno-prawną na wykonywanie określonych czynności. Wykonywanie  czynności określonych w umowie, nie stanowi zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Po podpisaniu umowy Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sochaczewie  wystawia osobie wyznaczonej upoważnienia do wykonywania określonych czynności, wydaje odznakę identyfikacyjną oraz pieczęć „Urzędowego lekarza”

6. Nie podpisanie umowy w określonym terminie, jest równoznaczne z rezygnacją osoby ubiegającej się o wyznaczenie.

7. Wszelkich wyjaśnień z zakresu naboru udziela sekretariat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sochaczewie z siedzibą przy ulicy Staszica 152 w Sochaczewie tel. 46 8628453

8. Ogłoszenie zamieszcza się niezwłocznie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sochaczewie oraz na stronie internetowej  PIW Sochaczew.

Załączniki:

 nr 1 Zgłoszenie wstępnej gotowości

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sochaczewie
lek. wet. Anna Świętochowska-Binienda

Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na 2024 r.
Przewiń na górę