Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych

23 listopad 2020r.

OGŁOSZENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sochaczewie informuje, że będzie wszczynał z urzędu postępowania administracyjne, w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych w 2021 r., zawartych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1557) na terenie powiatu sochaczewskiego. W związku z powyższym zwraca się z prośbą o zgłaszanie gotowości do podjęcia współpracy.

I. Rodzaj i zakres czynności wyznaczonych i miejsce ich wykonywania.
do sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt – 1 lekarz weterynarii

Targowisko Zwierząt Kożuszki Parcel, 96-500 Sochaczew

II. Warunki naboru

  1. Wyznaczenie obejmuje okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
  2. Wyznaczenie lekarzy weterynarii następuje wyłącznie w przypadku spełnienia kwalifikacji, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej  oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. z 2008 r.  poz. 1034).
  3. Osoba starająca się o wyznaczenie, zgłasza pisemnie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Sochaczewie gotowość do wykonywania określonych czynności w terminie do dnia 5 maja 2021r. na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia (Zgłoszenie wstępnej gotowości).
  4. Wyznaczenie lekarza weterynarii następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sochaczewie postępowania administracyjnego. Ww. postępowanie będzie się toczyło z urzędu jedynie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.
  5. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sochaczewie zawiera z osobą wyznaczoną umowę cywilno-prawną na wykonywanie określonych czynności. Wykonywanie czynności określonych w umowie, nie stanowi zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Po podpisaniu umowy Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sochaczewie  wystawia osobie wyznaczonej upoważnienie do wykonywania określonych czynności, wydaje odznakę identyfikacyjną oraz pieczęć „Urzędowego lekarza”
  6. Nie podpisanie umowy w określonym terminie, jest równoznaczne z rezygnacją osoby ubiegającej się o wyznaczenie.
  7. Wszelkich wyjaśnień z zakresu naboru udziela sekretariat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sochaczewie z siedzibą przy ulicy Staszica 152 w Sochaczewie.
  8. Ogłoszenie zamieszcza się niezwłocznie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sochaczewie oraz na stronie internetowej PIW Sochaczew

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sochaczewie
lek. wet. Anna Świętochowska-Binienda

Załączniki:

Nr 1 Zgłoszenie wstępnej gotowości

Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych
Przewiń na górę