Zarządzenie nr 3/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 2 kwietnia 2020 r.

w sprawie ograniczenia pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sochaczewie w związku z ogłoszonym na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii

Na podstawie § 3 regulaminu organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w   Sochaczewie z dnia 15 maja 2015  w zw. z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658) zarządza się, co następuje:

§1

W związku z zaostrzeniem rygorów sanitarnych określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, z dniem 2 kwietnia 2020r. w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sochaczewie, zwany dalej: „Inspektoratem” zarządza się, co następuje:

  1. pracę stacjonarną w Inspektoracie wykonuje się w wymiarze niezbędnego minimum, ograniczając dyżury stacjonarne w siedzibie Inspektoratu do:
    1. jednej osoby na zespół;
    2. wymiaru zapewniającego możliwość sprawnego zarządzania Inspektoratem i wykonywania określonych zadań związanych z funkcjonowaniem Inspektoratu, pełnej komunikacji i szybkiej łączności z otoczeniem zewnętrznym, a także możliwość odpowiedniej reakcji na bieżące potrzeby w sprawach należących do właściwości organu i obsługi administracyjnej;
  2. wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą dokumentację – należy przesyłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej e-mail: sochaczew.piw@wetgiw.gov.pl bądź poprzez system ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) dokumenty przesyłane w formie elektronicznej muszę być podpisane  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
  3. pracownicy Inspektoratu  będą udzielać informacji na temat realizowanych spraw tylko telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – informacje nie będą udzielane w kontakcie bezpośrednim, z wyjątkiem wydawania decyzji  Powiatowego Lekarza Weterynarii wyrażającej zgodę na przemieszczanie  trzody chlewnej z obszaru objętego ograniczeniami.
  4. pracownicy Inspektoratu będą przeprowadzać kontrole w niezbędnym zakresie wynikającym z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa produkowanej żywności i pasz, oraz związanej z koniecznością zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, a także w każdym innym przypadku, w którym brak kontroli mógłby stanowić bezpośrednie lub pośrednie ryzyko dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.

§2

  1. Uchyla się zarządzenie nr 2/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sochaczewie z dnia 17 marca 2020r. w sprawie ograniczenia pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sochaczewie w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołana.

Sochaczew, dnia 2 kwietnia 2020r.

Zarządzenie nr 3/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 2 kwietnia 2020 r.
Przewiń na górę